Posted in TH UTMB Blogs on May 19, 2021.

สาระสำคัญของประกาศเกี่ยวกับ UTMB® WORLD SERIES เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (kilometer-effort)

  • เพื่อให้การแข่งขันต่างๆ สามารถเทียบเคียงกันได้ จึงได้มีการนำ kilometer-effort (หรือหน่วยวัด ที่นำทั้งระยะทางและความสูงของเส้นทางเข้ามาร่วมพิจารณา) มาใช้
  • ระยะทางหลักของ UTMB® World Series ประกอบด้วย 20K, 50K, 100K หรือ 100 Miles ที่ได้แปลงเป็น kilometer-effort
  • สูตรในการคำนวณ kilometer-effort คือ ระยะทางเป็นกิโลเมตร + (ความสูงสะสมเป็นเมตร/100) เช่น การแข่งขันที่มีระยะทาง 78 กิโลเมตร และความสูงสะสม 4000 เมตร จะนับเป็น 118km/effort หรือ 78 + 40 และอยู่ในหมวดหมู่ 100K
  • 100M หรือ 100 Miles หมายถึง การแข่งขันที่มากกว่า 170km/effort