Posted in TH UTMB Blogs on Sep 23, 2021.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายภาพงานวิ่งเทรล
 2. เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการวิ่งเทรล
 3. เพื่อการคัดสรรช่างภาพที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมวิ่งเทรล Thailand by UTBM® (UTMB® World Series) ที่จะจัดขึ้นที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบโดส หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 3. สามารถส่งผลทดสอบสมรรถภาพตามโจทย์ที่กำหนด (กำหนดให้วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในเวลา 40 นาที เพื่อทดสอบสมรรถภาพ และความทนทาน)

การแข่งขัน

การแข่งขัน กติกา รายละเอียด
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้จัดพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคม 2564
การแข่งขันรอบที่ 1
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
แข่งขันถ่ายภาพในหัวข้อ “เทรลในเมือง” (ส่งภาพถ่าย 2 ภาพ)
 • แสดงถึงอารมณ์ในแบบต่างๆ ของนักกีฬา
 • แสดงมุมมองที่แปลกและสร้างสรรค์
 1. ลงทะเบียน บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ กกท. เวลา 16.30 น.
 2. ผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก Thailand by UTMB® 1 ตัว
 3. จะคัดเลือกผู้แข่งขันทั้งหมดเหลือ 30 คน (ประกาศรายชื่อในวันที่ 12 ตุลาคม 2564)
การแข่งขันรอบที่ 2
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
ทดสอบถ่ายภาพในหัวข้อ “เทรลกับอินทนนท์” ในสถานที่ต่อไปนี้
 • ผาแง่ม
 • ผาตั้ง (กลางคืน)
 • ป่าบงเปียง
 • หลังพระธาตุนภเมทนีดลฯ
 • กิ่วแม่ปาน
(ส่งภาพถ่ายสถานที่ละ 3 ภาพ)
 1. ผู้ที่จะเดินทางพร้อมผู้จัด พร้อมเดินทางวันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. (จะประกาศสถานที่อีกครั้งหนึ่ง)
 2. ผู้จัดจะดูแลการเดินทางโดยรถตู้ (กทม.-เชียงใหม่) อาหารและที่พัก ในระหว่างการแข่งขัน
 3. ผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก The Perfect Shot 1 ตัว
 4. ผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 2 จะต้องเข้าร่วมการถ่ายภาพในงาน Thailand by UTMB 2021 และปฏิบัติตามกฎและกติกาของงาน
 5. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Perfect Shot และรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนด

ภาพที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ เช่น DSLR, Mirrorless
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดความละเอียดสูงที่สุดของตัวกล้องที่ทำการบันทึกภาพ และจะต้องส่งในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น
 3. ผู้แข่งขันจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาพต้นฉบับ และมีการจัดเก็บในรูปแบบ .jpg หรือ RAW ไฟล์ เพื่อแสดงต่อผู้จัด กรณีเรียกขอในภายหลัง
 4. ในการแข่งขัน อนุญาตให้ใช้แฟลชในการถ่ายภาพได้เท่านั้น ห้ามใช้แหล่งกำเนิดแสงที่เป็นไฟต่อเนื่อง
 5. อนุญาตให้ตกแต่งภาพได้ทั้งภายในตัวกล้องหรือโดยผ่านกระบวนการตกแต่งใดๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม ไม่มากจนเกินความเป็นจริงตามเหตุการณ์ในภาพ
 6. ผู้แข่งขันจะยอมรับและรับประกันว่า ภาพถ่ายที่ส่งมานั้นเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยผู้แข่งขันแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคล ของบุคคลที่สาม
 7. หากมีการกล่าวอ้างหรือโต้แย้งสิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือผู้จัดถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้แข่งขันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว โดยผู้จัดไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใดๆ ทั้งสิ้น
 8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 9. ผู้แข่งขันตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ในภาพดังกล่าวตกเป็นของผู้จัดแต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และผู้จัดมีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมถึงทําซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้แข่งขัน
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสิน 3 คนประกอบด้วย

 1. นายอานันท์ นาสุข ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 4 ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. นายชัยยศ จันทร์แย้ม (สบายใจ ชัยยศ)
  • รางวัลที่ 1 International Photography Awards 2018, Street Photography, Moments.
  • รางวัลที่ 1 Moscow International Photo Award 2017, General News Category.
  • รางวัลที่ 1 Sony World Photography Awards 2016, Split Second Category.
  • รางวัลที่ 1 Sony World Photography Awards 2013, Thai National Award.
 3. นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย The Perfect Shot

 1. ตรงตามโจทย์ที่กำหนดให้
 2. เทคนิคในการถ่ายภาพ
 3. ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ
 4. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด The Perfect Shot 2021

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท

รวมเงินรางวัล 60,000 บาท

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และจะมอบให้ในวันแข่งขัน Thailand by UTMB 2021 เมื่อผู้แข่งได้เข้าร่วมถ่ายภาพงานแล้ว

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ผู้สมัครที่ผ่านการแข่งขันรอบ 2 จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

 1. ได้สิทธิเข้าร่วมการถ่ายภาพในงาน Thailand by UTMB 2021 ภายใต้เงื่อนไขของงานและระบบภาพ
 2. ได้รับ Certificate การันตีการผ่านการประกวดโครงการ The Perfect Shot และมีโอกาสเข้าร่วมถ่ายภาพในงาน Ultra Trail Thailand Series เช่น ตะนาวศรีเทรล เป็นต้น

เส้นทางการถ่ายภาพ การคัดเลือกรอบ 1

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เส้นทางการถ่ายภาพ

GPX : Download

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 ที่ :

สมัครโครงการ The Perfect Shot